Services

DỊCH VỤ

Dịch Vụ Của Survey True

Nghiên cứu hành vi & nhu cầu khách hàng

Chân dung, phân khúc, thói quen, tâm lý, hành vi mua & nhu cầu khách hàng về sản phẩm – dịch vụ

Đánh giá trải nghiệm khách hàng

Sự hài lòng của khách hàng khi tương tác với thương hiệu thông qua truyền thông, nhân viên & sản phẩm – dịch vụ

Cải tiến & phát triển sản phẩm

Tìm kiếm nhu cầu ẩn sâu của khách hàng về sản phẩm / dịch vụ để cải tiến hoặc phát triển sản phẩm mới

Thấu hiểu bức tranh thị trường

Nghiên cứu quy mô, dung lượng thị trường, tiềm năng phát triển, xu hướng & đối thủ cạnh tranh cùng ngành

Nghiên cứu nội tại doanh nghiệp

Đánh giá năng lực cạnh tranh, độ trưởng thành thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp & sự gắn kết của CBNV với tổ chức

Đo lường hiệu quả thương hiệu

Đo lường Sức khỏe thương hiệu, Đánh giá thông điệp & hiệu quả truyền thông, Định giá thương hiệu

Khách Hàng Của Chúng Tôi